Regulamin korzystania z freehotspot.eu


Regulamin korzystania z FreeHotspot.eu


§1
Postanowienia ogólne1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – FreeHotspot.eu (dalej jako “Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Koba spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Białymstoku, 15-054, ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000569674, posiadającą NIP: 966-209-88-18 oraz REGON: 362156470, o kapitale zakładowym w wysokości 1.600.000 złotych, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE pod numerem 1102, (dalej zwaną „Dostawcą usług”).

2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej “Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do FreeHotspot.eu.

3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.freehotspot.eu i obowiązuje każdego kto podłączy się do FreeHotspot.eu. Użytkownik rejestrując oraz logując się do sieci FreeHotspot.eu wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci FreeHotspot.eu.

§2.
Zakres odpowiedzialności1. W ramach realizacji Usługi, Dostawca Usług dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Dostawca Usług zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu FreeHotspot.eu ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Dostawca Usług nie odpowiada za czasowy brak zasięgu FreeHotspot.eu w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

3. Dostawca Usług nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

4. Dostawca Usług nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

5. Dostawca Usług nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w sieci, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z urządzenia Użytkownika w Internecie.

6. Dostawca Usług nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą FreeHotspot.eu.

7. Dostawca Usług ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci FreeHotspot.eu Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 1.

8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem FreeHotspot.eu.

9. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

10. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z SSID’em o nazwie Freehotspot.eu Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do FreeHotspot.eu.

§3.
Obowiązki Użytkownika1. Warunkiem korzystania z bezpłatnego Hotspotu jest rejestracja. Celem dokonania rejestracji przez użytkownika należy podać:
a) e-mail (będący jednocześnie nazwą użytkownika),
b) hasło do FreeHotspot.eu zaproponowane przez użytkownika które będzie następnie przez niego używane,
c) imię,
d) nazwisko,
e) adres,
f) numer telefonu.

2. W przypadku rejestracji klienta wymagane jest potwierdzenie jej kodem z wiadomości SMS ,która przyjdzie na podany przez użytkownika numer telefonu. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

3. Dostawca usług informuje, iż zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Dostawcę Usług dla celów realizacji Usługi. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

4. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionego punktu dostępowego niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym do następujących celów:

1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

2) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

3) masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

4) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

5) odsprzedawania dostępu do Internetu,

6) permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, FTP, NNTP itp.


5. Użytkownik korzystający z dostępu do Hotspota zobowiązuje się do nie wchodzenia na strony o treściach pornograficznych oraz, na których znajdują się treści nieprzeznaczone dla osób poniżej 18-stego roku życia. W przypadku nieprzestrzegania ww. zakazu dostawca usługi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa mogące wynikać z korzystania z takich stron.


6. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Dostawca Usług ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci FreeHotspot.eu.


7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.


8. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika przez osoby trzecie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


§4
Rodzaje kont użytkowników


1. Użytkownicy sieci freehotspot mogą posiadać następujące rodzaje kont:
a) free – użytkownicy w ramach tego rodzaju konta korzystają z prędkości przesyłu do 1 Mbit/s pobierania oraz 0,5 Mbit/s wysyłania, aby uzyskać status użytkownika free wystarczy spełnić wymaga określone w § 3 regulaminu,

b) standard – użytkownicy w ramach tego rodzaju konta korzystają z prędkości przesyłu do 2 Mbit/s pobierania oraz 1 Mbit/s wysyłania, aby uzyskać status użytkownika standard należy spełnić wymaga określone w § 4 ust. 2 regulaminu,

c) max – użytkownicy w ramach tego rodzaju konta korzystają z prędkości przesyłu do 3 Mbit/s pobierania oraz 1 Mbit/s wysyłania, aby uzyskać status użytkownika max należy spełnić wymaga określone w § 4 ust. 3 regulaminu,

2. Użytkownik, który chce uzyskać status użytkownika standard, oprócz wymagań określonych w § 3 regulaminu ponadto powinien:

a) zainstalować oprogramowanie HRU przygotowane przez Dostawcę Usług oraz dostępne do pobrania na stronie: freehotspot.eu na routerze wykorzystywanym jako urządzenie końcowe i z którego użytkownik uzyskuje połączenie z Internetem – po tych czynnościach router będzie nazywany „routerem hotspotowym”,

b) lista routerów, które mogą zostać wykorzystane w tym celu znajduje się w § 4 ust. 5,

c) dodać router hotspotowy w swoim koncie użytkownika poprzez wskazanie nazwy routera, wskazanie jego dokładnego położenia (geolokalizacji) oraz adresu MAC routera,

3. Użytkownik, który chce uzyskać status użytkownika max, oprócz wymagań określonych w § 3 oraz § 4 ust. 2 regulaminu ponadto powinien:

a) łącząc się ze swoim freehotspotem potwierdzić geolokalizację na urządzeniu mobilnym,

4. Dodatkowo użytkownik sieci freehotspot o dowolnym statusie otrzymuje dwukrotne zwiększenie prędkości przysługującej mu według zasad określonych w § 4 ust. 1-3 regulaminu, jeżeli wskaże na swoim koncie użytkownika PIN oraz numer ID z łączącej go z KOBA umowy abonenckiej w zakresie usługi internetowej. Zwiększenie prędkości jest uzależnione od długości trwania podanej umowy abonenckiej.

5. Routery, które są kompatybilne z oprogramowaniem HRU: TP-LINK WR740N, TP-LINK WR741N, TP-LINK WR841N, TP-LINK WR940N.§5.
Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy Usług1. Dostawca Usług nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

2. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do FreeHotspot.eu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

3. Dostawca Usług nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do FreeHotspot.eu, a w szczególności za:

1) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

2) przesyłanie danych Użytkownika;

3) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do FreeHotspot.eu.


§6.
Pomoc techniczna1. Użytkownik FreeHotspot.eu może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: kontakt@freehotspot.eu

2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem FreeHotspot.eu .

3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Dostawcy Usług, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawca Usługa.


 

§7.
Postanowienia końcowe1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę Usług w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 3.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Koba Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4 lok 226, 15—054, NIP: 966-209-88-18, REGON: 362156470, tel: 85 333 33 33,
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 85 333 33 33
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: iod@koba.pl
  3. listownie i osobiście pod adresem: ul. Piastowska 11, 15—207 Białystok
CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
  2. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (polegających np. na udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
  3. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „a” i „f” RODO.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez rok od usunięcia konta z freehotspota
  2. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawne na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
  2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
  4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
  5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.
PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do założenia konta Freehotspot wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zakładaniu konta na Freehotspot nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu wykonania usługi. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować usługi.
Dodatkowo prosimy o podanie danych, które zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne tj. numeru telefonu. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe ale jej brak uniemożliwi uwiarygodnienia podanych danych a tym samym świadczenie usługi Freehotspot. W przypadku adresu e-mail wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość świadczenia usługi Freehotspot.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.